ΧΡΗΣΙΜΑ

Το αναρτημένο υλικό σε αυτή την ενότητα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για το σχεδιασμό, δημιουργία ή/και τη βελτίωση εκπαιδευτικών ιστότοπων. Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική διεύθυνση info@eduwebawards.gr για να αποστείλετε επιπλέον σχετικό υλικό που σας έχει βοηθήσει και, από την εμπειρία σας, θεωρείτε ότι πρέπει να προτείνεται στην ενότητα.‏


Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο στην σχολική ιστοσελίδα

10 ερωτήσεις απαντήσεις για τα προσωπικά δεδομένα

“Δημιουργία μοντέλου αισθητικών κριτηρίων για αποτελεσματικό οπτικό σχεδιασμό εκπαιδευτικών ιστότοπων”, Πατσιαλού Κωνσταντίνα

Οδηγός Πνευματικής Ιδιοκτησίας για δασκάλους, από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Άδειες Cteative Commons