Υ.Α. 91076/Γ6/9?9?2002 (ΦΕΚ 1262/τ.Β΄/2002) – Καθορισμός θέσεων εκπαιδευτικού, ειδικού εκπαιδευτικού, ειδικού βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού, για κάθε Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης κατά κλάδους και ειδικότητες

Υ.Α. 91076/Γ6/9?9?2002 (ΦΕΚ 1262/τ.Β΄/2002)

Αριθ. 91076/Γ6                                                                                                                                                 (5)
Καθορισμός θέσεων εκπαιδευτικού, ειδικού εκπαιδευτικού, ειδικού βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού, για κάθε Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης κατά κλάδους και ειδικότητες.

Αρχικό έγγραφο PDF

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 1. παρ. 20 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ. Α΄/14.3.2000) «εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
  2. Την 2/2002 Πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
  3. Την ΣΤ5/15/2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 582/Β/2000).
  4. Το γεγονός όπ από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την οργανικότητα των θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού, του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, του ειδικού βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού, για κάθε (ΕΕΕΕΚ) Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης κατά κλάδους και ειδικότητες, ως ακολούθως:

1. Εκπαιδευτικό Προσωπικό:
Εκπαιδευτικοί Ειδικής αγωγής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (εξειδικευμένοι στην κατηγορία αναπηρίας των μαθητών): Ένας προς 5-8 μαθητές και σε περιπτώσεις εφαρμογής εξατομικευμένου προγράμματος 1 προς 2 μαθητές. Ειδικότερα για τους Κλάδους:
Α. ΠΕ16 Μουσικών: Ένας ανά 6 τμήματα
Β. ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής: Ένας ανά 6 τμήματα
Γ. ΠΕ08 Καλλιτεχνικών: Ένας ανά 6 τμήματα
Δ. ΠΕ (ΤΕΙ) Πληροφορικής: Ένας ανά 6 τμήματα
Ε. ΠΕ18 Τεχνολόγων: Τουλάχιστον ένας ανά ειδικότητα εργαστηρίου με αντιστοιχία 1 προς 5-8 μαθητές.

2. Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό:
α. Κλάδου ΠΕ27 Επαγγελματικών Συμβούλων: 1 προς 25 μαθητές και τουλάχιστον 1 ανά ΕΕΕΕΚ
β. Κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων: 1 προς 50 μαθητές. Πάνω από 50 μαθητές 2 και τουλάχιστον 1 ανά ΕΕΕΕΚ
γ. Κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών: 1 προς 50 μαθητές. Πάνω από 50 μαθητές 2, και τουλάχιστον 1 ανά ΕΕΕΕΚ
δ. Κλάδου ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών: 1 προς 50 μαθητές και τουλάχιστον 1 ανά ΕΕΕΕΚ
ε. Κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών: 1 προς 50 μαθητές και τουλάχιστον 1 ανά ΕΕΕΕΚ.

3. Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό: Κλάδου ΔΕ1   1 ανά ΕΕΕΕΚ

4. Τοποθετούνται επιπλέον:
α. Στα ΕΕΕΕΚ, όπου φοιτούν τυφλοί μαθητές, ένας (1) ειδικός στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών
β. Στα ΕΕΕΕΚ, όπου φοιτούν κωφοί μαθητές, ένας (1) ειδικός στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (διερμηνέας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας).

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2002

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα