Αποφοίτηση των μαθητών/-τριών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  Bαθμός Ασφαλείας:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ                                                                            Να διατηρηθεί μέχρι:
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
&  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

—–

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. ? Πόλη: 151 80 Μαρούσι                                                                                              Μαρούσι, 01/06/2016
Ιστοσελίδα:  www.minedu.gov.gr                                                                                       Αρ. πρωτ.: 89588/Δ3
Πληροφορίες: Αθ. Χριστοπούλου, Τηλέφωνο: 210 3442191
Πληροφορίες: Χρ. Τσιμπίδου
Τηλέφωνο: 210 3442197
Fax: 210 3442193

ΠΡΟΣ: 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις της χώρας
2) Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης (μέσω των οικείων Περιφερειακών Δ/νσεων
3) Δ/ντές Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (μέσω των Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης)
4) Προϊστάμενοι ΚΕΔΔΥ (μέσω των οικείων Περιφερειακών Δ/νσεων

Αρχικό έγγραφο PDF

ΘΕΜΑ: «Αποφοίτηση των μαθητών/-τριών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.»

Έχοντας υπόψη:

1) τον Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α?/2-10-2008)
2) τον Ν.4186/13 (ΦΕΚ 193/Α?/17-9-2013) ο οποίος τροποποίησε και αντικατέστησε την υποπαράγραφο γ? της παραγράφου 1, του άρθρου 8 του Ν. 3699/2008
3) τον Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α΄/24-05-2011)
4) τον Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α΄/09-11-2015).
5) την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 93965/Δ3/12-06-2015 και θέμα «Οδηγίες σχετικά με την αποφοίτηση των μαθητών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ»
6)  την  με  αριθμό  15717/Δ3/01-02-2016  Υπουργική  Απόφαση  (ΦΕΚ  310/15-02-2016)  με θέμα «Επέκταση του θεσμού του σχολικού συνεταιρισμού στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»
επισημαίνονται τα εξής:

 1. Στα Εργαστήρια  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης  «η  φοίτηση διαρκεί 6 χρόνια».
 2. Στην τελευταία τάξη φοίτησης, προβλέπεται «πρακτική άσκηση διάρκειας 2 τουλάχιστον τριμήνων, στο πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων». Επίσης, στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι η «Στ΄ τάξη λειτουργεί ως τάξη τεχνικής/επαγγελματικής  εξειδίκευσης  με σκοπό τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των  μαθητών και  την  εξοικείωσή  τους  στο  εργασιακό  περιβάλλον.  Σε  περίπτωση  που  δεν  είναι  δυνατή  η πρακτική άσκηση των μαθητών, τότε γίνεται με την υποστήριξη του σχολικού συνεταιρισμού».
 3. Με τον Ν.4186/2013 είχε δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. να καταταχθούν στην πέμπτη τάξη της νέας σχολικής δομής και να παρακολουθήσουν στην έκτη τάξη την πρακτική άσκηση, η οποία όπου δεν ήταν δυνατή, πραγματοποιούταν με την υποστήριξη του σχολικού συνεταιρισμού.
 4. Κατά την περσινή χρονιά φοίτησης, δόθηκε η δυνατότητα να επαναληφθεί η ΣΤ? τάξη σε όσους μαθητές/-τριες των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. δεν είχαν πραγματοποιήσει την προβλεπόμενη πρακτική άσκηση, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 93965/Δ3/12-06-2015.
 5. Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, δόθηκε η δυνατότητα ίδρυσης σχολικών συνεταιρισμών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2015-16 και 2016-17, με την υπ. αριθ. πρωτ. 15717/Δ3/01-02-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 310/15-02-2016).

Σύμφωνα με τα παραπάνω και εν όψει της τελικής συνεδρίασης για την αξιολόγηση της επάρκειας φοίτησης και ειδικότερα για την αποφοίτηση των μαθητών/τριών, καλούμε τους Συλλόγους Προσωπικού των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. να κρίνουν, κατά περίπτωση, πιθανά αιτήματα επανάληψης της φοίτησης ορισμένων μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη και τα ακόλουθα:

 1. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και  την πρόοδο του/της μαθητή/τριας, όπως αποτυπώνονται στην τελική έκθεση προόδου στο Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του/της μαθητή/τριας.
 2. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της ΣΤ? τάξης και τις παρεχόμενες ευκαιρίες για πρακτική άσκηση.
 3. Τη λειτουργία του σχολικού συνεταιρισμού και την εξέλιξή του  σε συνεργασία  με την τοπική κοινωνία και τους κοινωνικούς φορείς.
 4. Τις διαδικασίες μετάβασης που έχει οργανώσει ο Σύλλογος Προσωπικού σε συνεργασία με το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
 5. Τις σχετικές εισηγήσεις των ΕΔΕΑΥ, όπου έχουν συσταθεί.
 6. Τις ιδιαίτερες συνθήκες και δυνατότητες της σχολικής μονάδας.
 7. Τους επικαλούμενους λόγους σε σχετικό αίτημα των γονέων για επανάληψη της Στ΄τάξης.

Όσον αφορά στις διαδικασίες κοινωνικής, ψυχολογικής και εκπαιδευτικής, μετάβασης, επισημαίνεται  ότι  οι  μαθητές  υποστηρίζονται  από  το  Ειδικό  Εκπαιδευτικό  Προσωπικό  του σχολείου και  το  εκπαιδευτικό  προσωπικό.  Επιπλέον,  τα  ΚΕ.Δ.Δ.Υ  συνεργάζονται  με τα  Κέντρα Κοινωνικής Υποστήριξης και κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) (νυν ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.) καθώς  και  με  όλες  τις  δομές  ψυχικής  υγείας,  πρόνοιας  και  υποστήριξης  της  οικογένειας  της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Εργασίας, για την υποστήριξη των μαθητών/τριών.

 

Η Προϊσταμένη  της  Δ/νσης

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Θεοδώρα Αστέρη

 

Εσωτερική διανομή:

1. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
2
. Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα