Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυχίων σπουδών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 1973/τ. Β΄/07-06-2017)

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυχίων σπουδών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Υπ. Απόφαση ΦΕΚ 1973/τ. Β΄/07-06-2017)

From: t08dea1 [mailto:t08dea1@minedu.gov.gr]
Sent: Friday, June 09, 2017 3:45 PM
Subject: ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Σας αποστέλλουμε το ΦΕΚ 1973/τΒ΄/07-06-2017 (ΑΔΑ:Ψ14Υ4653ΠΣ-ΕΚΜ)  με θέμα :Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυχίων σπουδών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητάς σας.:

Διευκρινίζεται ότι η συμπλήρωση της επίδοσης κατά μάθημα στους απολυτήριους τίτλους των μαθητών των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. θα γίνει για όσα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν στην Στ΄ τάξη, ενώ για τα υπόλοιπα θα ληφθεί υπόψη η σχετική επίδοση των μαθητών στα αντίστοιχα μαθήματα της Ε΄ τάξης.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι η με αριθμ.πρωτ.  89047/ΓΔ4/26-05-2017 εγκύκλιος  με θέμα : Εγγραφές μαθητών/τριών και δημιουργία τμημάτων για το σχολικό έτος 2017-2018  της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δθμιας  Εκπσης και της  Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπσης   του ΥΠ.Π.Ε.Θ. δεν έχει εφαρμογή στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

                                Ο  Προϊστάμενος της

            Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

                         Παναγιώτης Κασσιανός

 

Η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ) σε pdf

Η υπουργική απόφαση (ΑΔΑ) σε pdf

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα