Μετατροπή και μετονομασία των υφιστάμενων σχολικών μονάδων σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και καθορισμός των τομέων και ειδικοτήτων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)

Μαρούσι,   15 /06/2017
Αρ. πρωτ.:    100575 /Δ3

ΘΕΜΑ: «Μετατροπή και μετονομασία των υφιστάμενων σχολικών μονάδων σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια   και   καθορισμός   των   τομέων   και   ειδικοτήτων   των   Ενιαίων   Ειδικών   Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)»

Η υπουργική απόφαση με ΑΔΑ σε pdf

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1) των   υποπεριπτώσεων   ββ), δδ)   και εε) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 5 του άρθρου   48 του Ν4415/2016 (ΦΕΚ 159/τΑ΄ /06-09-2016 ),

2) του άρθρου 20 περ. ιβ) του ν. 4270/2014 (Α΄143)«Αρχές Δημος/κής Διαχείρισης Δημόσιο Λογιστικό» όπως ισχύει,

3) την  με  αριθ.  πρωτ.  15713/Δ3/31/01/2017  εγκύκλιο  του  Γεν.  Γραμματέα  του  ΥΠ.Π.Ε.Θ.     με  θέμα: «Λειτουργία  Ενιαίων  Ειδικών  Επαγγελματικών  Γυμνασίων-Λυκείων  για  το  σχολικό  έτος  2017-18  και Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων»,

4) την  με  αριθ.  πρωτ.  128740  Δ3/03-08-2016  Υ.Α.  (ΦΕΚ  2532/τΒ΄/17-08-2016)  με  θέμα:  «Μετατροπή Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων σε Σχολικές Μονάδες   Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,

5) την με αριθ. Πρωτ. 166651/Δ3/7-10-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 3288/ τΒ΄/13-10-2016) με θέμα: «Μετατροπή Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,

6) την με αριθ. πρωτ. Φ.20/82041/Δ4/16 Υ.Α. (ΦΕΚ 1489 Β/26-05-2016) με θέμα : Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους,

7) τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/τΑ΄/29-08-2014 ) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

8) του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/22-9-2015) «Ανασύσταση […] και μετονομασία του […] του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, […]»,

9) του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τΑ΄/05-11-2016) με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών    Υπουργών και Υφυπουργών»,

10) την υπ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού  «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γεωργίου Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/τΒ΄/09-10-2015).

Β. 1. τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας.
2. τις Εισηγήσεις των ΚΕΔΔΥ και των Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
3. τις προτάσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας. Γ. τις σχετικές γνωμοδοτήσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων

Δ. την   με αριθμ. πρωτ.   844141 /Δ3 /19-05-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ,

Ε.  το με αριθμ. πρωτ.    89460 /Β1/ 29-05-2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

Στ.   Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού : Δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κ/Π .

Επί του Προϋπολογισμού των οικείων Ο.Τ.Α. Α ΄ βαθμού: Ετήσια δαπάνη ύψους   124.800 ?   περίπου, από την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας των ιδρυομένων σχολικών μονάδων, η οποία κατά το τρέχον οικ. έτος περιορίζεται στο ποσό των   41.933 ?   περίπου.   Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τους ΚΑΠ των οικείων Ο.Τ.Α..

Αποφασίζουμε

Α. Τη μετατροπή των λειτουργούντων, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2532/τΒ΄/17-08-2016 και το ΦΕΚ 3288/ τΒ΄/13-10-2016, ως Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και τον καθορισμό τομέων και ειδικοτήτων σε αυτά, ως ακολούθως:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας

Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Δράμας – Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Δράμας με κωδικό 0940045 μετατρέπεται  σε  Ενιαίο  Ειδικό  Επαγγελματικό  Γυμνάσιο-Λύκειο  Δράμας  με  κωδικό  0940045,  με  τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Πληροφορικής:
1)   Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1)   Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
2)   Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών:
1)   Επιπλοποιίας – Ξυλογλυπτικής
2)   Γραφικών Τεχνών

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας:
1)   Αισθητικής Τέχνης

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

Α) Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης με κωδικό 1150085 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αλεξανδρούπολης με κωδικό 1150085, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1)   Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Τομέας Πληροφορικής:
1)   Τεχνικός Ηλεκτρονικών Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

 

Β)  Το  Ειδικό  Επαγγελματικό  Γυμνάσιο  Ορεστιάδας  με  κωδικό  1111001  μετατρέπεται  σε  Ενιαίο  Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ορεστιάδας με κωδικό 1111001, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Πληροφορικής:
1)   Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών:
1)   Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1)   Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας

Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Καβάλας με κωδικό 2111001 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Καβάλας με κωδικό 2111001, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2)   Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Τομέας Πληροφορικής:
1)   Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Τομέας ΕφαρμοσμένωνΤεχνών:
1)   Γραφικών Τεχνών

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας:
1)   Κομμωτικής Τέχνης
2)   Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Αθήνας με κωδικό 0511002 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αθήνας με κωδικό 0511002, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας:
1)   Αισθητικής Τέχνης
2)   Κομμωτικής Τέχνης

Τομέας Πληροφορικής:
1)   Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
2)   Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2)   Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

Α)   Το   Ειδικό   Επαγγελματικό   Γυμνάσιο   Αχαρνών  με   κωδικό   0540208  μετατρέπεται   σε   Ενιαίο   Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αχαρνών με κωδικό 0540208, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Μηχανολογίας:
1)   Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
2)   Τεχνικός Οχημάτων
3)   Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Τομέας Πληροφορικής:
1)   Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
2)   Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας:
1)   Κομμωτικής Τέχνης

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας :
1)   Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών:
1)   Σχεδιασμού – Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων

 

Β)  Το  Ειδικό  Επαγγελματικό  Γυμνάσιο  Κορωπίου  με  κωδικό  0550960  μετατρέπεται  σε   Ενιαίο  Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κορωπίου με κωδικό 0550960, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Μηχανολογίας:
1)   Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
2)   Τεχνικός Οχημάτων
3)   Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
4)   Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Τομέας Πληροφορικής:
1)   Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
2)   Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας:
1)   Αισθητικής Τέχνης

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας

Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής και το Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής με κωδικό 0550825 μετατρέπονται και μετονομάζονται σε  Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίας Παρασκευής και για κωφούς-βαρήκοους μαθητές με κωδικό 0550825, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1)   Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
2)   Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2)   Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
3)   Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Τομέας Πληροφορικής:
1)   Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
2)   Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας

Α)   Το   Ειδικό   Επαγγελματικό   Γυμνάσιο   Αιγάλεω   με   κωδικό   0558001   μετατρέπεται   σε   Ενιαίο   Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αιγάλεω με κωδικό 0558001, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Μηχανολογίας:
1)   Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Τομέας Πληροφορικής:
1)   Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

 

Β)  Το  Ειδικό  Επαγγελματικό  Γυμνάσιο  Περιστερίου  με  κωδικό  0511001  μετατρέπεται  σε  Ενιαίο  Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Περιστερίου με κωδικό 0511001, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας:
1)   Κομμωτικής Τέχνης

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών:
1)   Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας

Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου με κωδικό 540842 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίου Δημητρίου με κωδικό 540842, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών:
1)   Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος

Τομέας Μηχανολογίας:
1)   Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Τομέας Πληροφορικής:
1)   Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

Το   Ειδικό   Επαγγελματικό   Γυμνάσιο   Ελευσίνας   με   κωδικό   0503035   μετατρέπεται   σε   Ενιαίο   Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ελευσίνας με κωδικό 0503035, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2)   Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
3)   Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας:
1)   Κομμωτικής Τέχνης

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1)   Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών:
1)   Συντήρησης Έργων Τέχνης ? Αποκατάστασης
2)   Γραφικών Τεχνών

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Α)   Το   Ειδικό   Επαγγελματικό   Γυμνάσιο   Πειραιά   με   κωδικό   2990094   μετατρέπεται   σε   Ενιαίο   Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Πειραιά με κωδικό 2990094, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Τομέας Πληροφορικής:
1)   Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού:
1)   Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

 

Β) Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Δραπετσώνας με κωδικό 0558002 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό   Γυμνάσιο-Λύκειο   Δραπετσώνας   με   κωδικό   0558002,   με   τους   παρακάτω   Τομείς   και Ειδικότητες:

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας:
1)   Κομμωτικής Τέχνης

Τομέας Μηχανολογίας:
1)   Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

Α)   Το   Ειδικό   Επαγγελματικό   Γυμνάσιο   Αγρινίου   με   κωδικό   0111001   μετατρέπεται   σε   Ενιαίο   Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αγρινίου με κωδικό 0111001, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2)   Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
1)   Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Τομέας Πληροφορικής:
1)   Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
2)   Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Β)  Το  Ειδικό  Επαγγελματικό  Γυμνάσιο  Μεσολογγίου  με  κωδικό  111002  μετατρέπεται  σε  Ενιαίο  Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Μεσολογγίου με κωδικό 111002, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
2)   Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Τομέας Μηχανολογίας:
1)   Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
2)    Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού:
1)   Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Πατρών με κωδικό 0650098 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Πατρών με κωδικό 0650098, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2)   Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Τομέας Μηχανολογίας:
1)   Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού:
1)   Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών:
1)   Συντήρησης Έργων Τέχνης ? Αποκατάστασης

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1)   Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας:
1)   Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων
2)   Βοηθός Νοσηλευτή

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας

Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Πύργου με κωδικό 1511001 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Πύργου με κωδικό 1511001, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
2)   Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1)   Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού:
1)   Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Τομέας Πληροφορικής:
1)   Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

Το   Ειδικό   Επαγγελματικό   Γυμνάσιο   Καστοριάς   με   κωδικό   2311001   μετατρέπεται   σε   Ενιαίο   Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Καστοριάς με κωδικό 2311001, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2)Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1)   Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
2)    Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Άνω Κώμης Κοζάνης με κωδικό 2711001 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Άνω Κώμης Κοζάνης με κωδικό 2711001, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Πληροφορικής:
1)   Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας:
1)   Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

Το  Ειδικό  Επαγγελματικό  Γυμνάσιο  Ιωαννίνων  με  κωδικό  2050960  και  το  Ειδικό  Επαγγελματικό  Λύκειο Ιωαννίνων με κωδικό 2011201 μετατρέπονται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ιωαννίνων με κωδικό 2050960, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2)   Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1)   Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
2)   Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών:
1)   Γραφικών Τεχνών

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας

Το   Ειδικό   Επαγγελματικό   Γυμνάσιο   Σοφάδων   με   κωδικό   2240055   μετατρέπεται   σε   Ενιαίο   Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Σοφάδων με κωδικό 2240055, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Πληροφορικής:
1)   Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας:

Α) Το  Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λάρισας με κωδικό 3140115 μετατρέπεται σε  Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λάρισας με κωδικό 3140115, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Πληροφορικής:
1)   Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
2)   Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1)   Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

Το   Ειδικό   Επαγγελματικό   Γυμνάσιο   Ελασσόνας   με   κωδικό   3111001   μετατρέπεται   σε      Ενιαίο   Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ελασσόνας με κωδικό 3111001, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2)   Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών:
1)   Σχεδιασμού-Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας με κωδικό 3540065  και το Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο     Νέας  Ιωνίας  Μαγνησίας  με  κωδικό  3540065  μετατρέπονται  σε    Ενιαίο  Ειδικό  Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας με κωδικό 3540065, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Τομέας Πληροφορικής:
1)   Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας

Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο στο Δήμο Φαιάκων με κωδικό 2411001 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κέρκυρας με κωδικό 2411001, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2)   Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1)   Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (ΙΝ.Α.Α). με κωδικό 1951006 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο ΙΝ.Α.Α. με κωδικό 1951006, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2)   Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Τομέας Μηχανολογίας:
1)   Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών:
1)   Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας:
1)   Κομμωτικής Τέχνης

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας

Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Βέροιας με κωδικό 1658001 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό ΕπαγγελματικόΓυμνάσιο-Λύκειο Βέροιας με κωδικό 1658001, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2)   Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Τομέας Μηχανολογίας:
1)   Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1)   Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας:
1)   Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας

Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Σκύδρας με κωδικό 3811001 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Σκύδρας με κωδικό 3811001, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
2)   Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού:
1)   Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Τομέας Πληροφορικής:
1)   Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας

Το   Ειδικό   Επαγγελματικό   Γυμνάσιο   Κατερίνης   με   κωδικό   3940056   μετατρέπεται   σε      Ενιαίο   Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κατερίνης με κωδικό 3940056, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
2)   Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
3)   Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1)   Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
2)   Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Τομέας Πληροφορικής:
1)   Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
2)   Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Σερρών με κωδικό 4440095 και το Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Σερρών με κωδικό  4440098  μετατρέπονται  σε     Ενιαίο  Ειδικό  Επαγγελματικό  Γυμνάσιο-Λύκειο  Σερρών  με  κωδικό 4440095, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1)   Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
2)   Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τομέας ΕφαρμοσμένωνΤεχνών:
1)   Αργυροχρυσοχοΐας
2)   Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Το Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Ηρακλείου με κωδικό 1740060 και το ΤΕΕ Α΄ Βαθμίδας Ειδικής Αγωγής Ηρακλείου μετατρέπονται σε  Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ηρακλείου με κωδικό 1740060, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Πληροφορικής:
1)   Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
2)   Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2)   Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
3)   Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου

Το   Ειδικό   Επαγγελματικό   Γυμνάσιο   Ρεθύμνου   με   κωδικό   4111001   μετατρέπεται   σε      Ενιαίο   Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ρεθύμνου με κωδικό 4111001, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2)   Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Τομέας Πληροφορικής:
1)   Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου

Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Ρόδου με κωδικό 1040064 μετατρέπεται σε  Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ρόδου με κωδικό 1040064, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Πληροφορικής:
1)   Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1)   Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας:
1)   Αισθητικής Τέχνης
2)   Κομμωτικής Τέχνης

Τομέας Μηχανολογίας:
1)   Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Τομέας ΕφαρμοσμένωνΤεχνών:
1)   Γραφικών Τεχνών

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Α)   Το   Ειδικό   Επαγγελματικό   Γυμνάσιο   Σύρου   με   κωδικό   2950065   μετατρέπεται   σε      Ενιαίο   Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Σύρου με κωδικό 2950065, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Πληροφορικής:
1)   Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Τομέας Μηχανολογίας:
1)   Τεχνικός Οχημάτων

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού:
1)   Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Τομέας ΕφαρμοσμένωνΤεχνών:
1)   Γραφικών Τεχνών

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας:
1)   Κομμωτικής Τέχνης

Β)   Το   Ειδικό   Επαγγελματικό   Γυμνάσιο   Νάξου   με   κωδικό   2940090   μετατρέπεται   σε      Ενιαίο   Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Νάξου με κωδικό 2940090, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού:
1)   Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Τομέας Μηχανολογίας:
2)   Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας

Το   Ειδικό   Επαγγελματικό   Γυμνάσιο   Αργολίδας   με   κωδικό   0211001   μετατρέπεται   σε      Ενιαίο   Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αργολίδας με κωδικό 0211001, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Τομέας Πληροφορικής:
1)Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορίνθου

Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λουτρακίου ? Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων με κωδικό 2811001 μετατρέπεται  σε     Ενιαίο  Ειδικό  Επαγγελματικό  Γυμνάσιο-Λύκειο  Λουτρακίου  ?  Περαχώρας  –  Αγίων Θεοδώρων με κωδικό 2811001, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2)   Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Τομέας Πληροφορικής:
1)   Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
2)   Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

Το   Ειδικό   Επαγγελματικό   Γυμνάσιο   Καλαμάτας   με   κωδικό   3611001   μετατρέπεται   σε   Ενιαίο   Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Καλαμάτας με κωδικό 3611001, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1)   Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας:
1)Αισθητικής Τέχνης
2)Κομμωτικής Τέχνης

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λαμίας με κωδικό 4611001 μετατρέπεται σε  Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λαμίας με κωδικό 4611001, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1)   Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού:
1)   Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Β. Τη διατήρηση των λειτουργούντων, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2532/τΒ΄/17-08-2016 και το ΦΕΚ 3288/ τΒ΄/13-10-2016, Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων σύμφωνα με την παρ. 5εε) του άρθρου 48 του Ν 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τΑ΄ /6-9-2016) όπου ορίζεται ότι: «επιτρέπεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις  και  εφόσον  το  επιβάλλουν  οι  συνθήκες  κτιριακής  υποδομής,  να  λειτουργήσουν  οι  σχολικές μονάδες της περίπτωσης α΄ μόνο ως Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια ή μόνο ως Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια για χρονικό διάστημα κατά ανώτατο όριο έως δύο (2) σχολικά έτη», ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας

Το Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Ιλίου με κωδικό 550560, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1)   Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού:
1)   Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας:
1)   Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Α) Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Ανατολικής Θεσσαλονίκης με κωδικό 1901017

Β) Το Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Ανατολικής Θεσσαλονίκης με κωδικό 1901015, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού:
1)   Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Τομέας Πληροφορικής:
2)   Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας:
1)   Κομμωτικής Τέχνης

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας

 

Α) Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Εύβοιας με κωδικό 1250035

 

Β) Το Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Χαλκίδας με κωδικό 1211201, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες :

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)   Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Τομέας Πληροφορικής:
2)   Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Γ. Από τη δημοσίευση της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                               ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 297 άρθρα