Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 31/τ. Α’/23-02-2018)

Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 18/22-02-2018 (ΦΕΚ 31/τ. Α’/23-02-2018)

Άρθρο 30
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η παιδαγωγική, επιστημονική και διοικητική υποστήριξη της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής για τα θέματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
β) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
γ) Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
δ) Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
ε) Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής,
στ) Διεύθυνση υποστήριξης προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία,
ζ) Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.

Άρθρο 33
Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης είναι η κατάρτιση Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών, η μέριμνα επί ζητημάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου, η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των αντίστοιχων Σχολικών Δομών και εκπαιδευτικών πλαισίων, καθώς και η προστασία των Δικαιωμάτων των μαθητών με αναπηρία και η προώθηση της Ενταξιακής Εκπαίδευσης.
2. Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α) Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων,
β) Τμήμα Β΄ Σχολικών Δομών, Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής,
γ) Τμήμα Γ΄ Προάσπισης Δικαιωμάτων μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
3. Το Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων, είναι αρμόδιο για:
α) την κατάρτιση των Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης και τον χειρισμό των θεμάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή τους, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ),
β) την έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση των βιβλίων και κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού και μέσων στις εκπαιδευτικές μονάδες για την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
γ) τη μέθοδο διδασκαλίας και αξιολόγησης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τον σχεδιασμό Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) σε όλες τις δομές ειδικής και γενικής
εκπαίδευσης για τους εν λόγω μαθητές,
δ) την οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.), των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., της εξειδικευμένης διδακτικής εκπαιδευτικής υποστήριξης και συνεκπαίδευσης και της κατ’ οίκον διδασκαλίας,
ε) την οργάνωση και λειτουργία (όπως έναρξη και λήξη σχολικού έτους, καθορισμός αργιών και διακοπών, εκθέσεις λειτουργίας) και τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου των Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,
στ) την ανάθεση μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),
ζ) την παροχή υποστήριξης και κατευθύνσεων στους Σχολικούς Συμβούλους σχετικά με θέματα σπουδών,
η) την ανάπτυξη και οργάνωση προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π.,
θ) τη συγκρότηση ειδικών επιστημονικών ομάδων για την έγκριση προτεινόμενων προγραμμάτων σπουδών,
ι) τη σύνταξη εισηγήσεων σχετικά με: αα) τους εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές εξετάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κατόπιν συνεργασίας με τις Διευθύνσεις Σπουδών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καθώς και με τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου, ββ) τους κανονισμούς αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και επαγγελματικής δεοντολογίας των Εκπαιδευτικών, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),
ια) τη διερεύνηση και τη διαπίστωση αα) του είδους των εκπαιδευτικών αναγκών των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και ββ) τρόπων επαρκούς υποστήριξης των οικογενειών των μαθητών,
ιβ) τη συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες Υπουργείων σε θέματα σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα τίτλων και προσόντων, που αποκτώνται στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης,
ιγ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
4. Το Τμήμα Β΄ Σχολικών Δομών, Μαθητικής μέριμνας και σχολικής ζωής είναι αρμόδιο για:
α) τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν: αα) στις σχολικές μεταβολές των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (όπως ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμός, κατάργηση, μετονομασία), ββ) στην προσθήκη και την κατάργηση τομέων, ειδικοτήτων και εργαστηρίων στην ειδική επαγγελματική εκπαίδευση, γγ) στις μεταφορές εδρών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και δδ) στην ίδρυση, την κατάργηση και τη μετονομασία Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
εε) στην τήρηση υπηρεσιακών βιβλίων, εντύπων καιτίτλων σπουδών στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στστ) στον καθορισμό του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ζζ) στις εγγραφές, μετεγγραφές και στα θέματα φοίτησης των μαθητών, ηη) στην έκδοση αποφάσεων για παροχή εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε όλους τους τύπους των εκπαιδευτικών δομών, θθ) στη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων, ιι) στις εκδρομές, τους περίπατους, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, τις μετακινήσεις ή άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση της μαθητικής ζωής στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,
β) την άδεια εισόδου για τη διεξαγωγή ερευνών και πρακτικών ασκήσεων φοιτητών στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., γ) την έγκριση διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων φοιτητών και σπουδαστών στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών στους κλάδους Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π και μεταπτυχιακών ερευνών σε θέματα αναπηρίας ή/και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών,
δ) την αυτοαξιολόγηση των Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,
ε) τη χορήγηση αιγίδας,
στ) τη διεξαγωγή σχετικών δράσεων (π.χ. συνέδρια, σεμινάρια και παρόμοιες εκδηλώσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης στο αντικείμενο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης) και την έγκριση εκπαιδευτικών και λοιπών προγραμμάτων που αφορούν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση,
ζ) τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν: αα) στον εξοπλισμό των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και στις προδιαγραφές για όλα τα εξοπλιστικά μέσα των μονάδων και των εργαστηρίων, ββ) στην ανάπτυξη, λειτουργία και υποστήριξη των Σχολικών Εργαστηρίων των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., γγ) στον ειδικό εξοπλισμό, τα τεχνικά βοηθήματα και το ειδικό παιδαγωγικό υλικό που κρίνεται απαραίτητο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του μαθητή με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και στη μαθησιακή διαδικασία,
η) την άδεια εισόδου στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων και λειτουργών, θ) τη σύνταξη απαντήσεων επί ερωτήσεων κοινοβουλευτικού ελέγχου,
ι) τη σύνταξη εκθέσεων απόψεων για Δικαστήρια,
ια) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
5. Το Τμήμα Γ΄ Προάσπισης των Δικαιωμάτων μαθητών με αναπηρία/ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι αρμόδιο για:
α) τη συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και φορείς σε δράσεις καταπολέμησης κάθε μορφής διακρίσεων με στόχο τη δημιουργία ενός σχολείου για όλους τους μαθητές,
β) τον σχεδιασμό και την προώθηση προγραμμάτων ενταξιακής εκπαίδευσης για μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π.,
γ) τα θέματα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού όλων των κλάδων σε ζητήματα αναπηρίας ή/και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και ενταξιακής εκπαίδευσης,
δ) την προώθηση ερευνητικών και καινοτόμων δράσεων σε ζητήματα ενταξιακής εκπαίδευσης για μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την υλοποίηση συναφών προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων,
ε) την οργάνωση, την τήρηση και την ενημέρωση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, καθώς και τη συλλογή και την επεξεργασία ποσοτικών και ποιοτικών στατιστικών στοιχείων, σχετικά με την ειδική και την ενταξιακή  εκπαίδευση για τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς,
στ) τη συνεργασία με το Αναπηρικό Κίνημα, με οργανώσεις Γονέων και τον Συνήγορο του Πολίτη με στόχο την υιοθέτηση μέτρων και δράσεων για την προάσπιση των δικαιωμάτων των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
ζ) τη σύναψη διυπουργικών συνεργασιών με φορείς παροχής ψυχοκοινωνικής μέριμνας και με λοιπούς κοινωνικούς, επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς για: αα) τον σχεδιασμό και τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων, δράσεων, εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε ζητήματα αναπηρίας, ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και ενταξιακής εκπαίδευσης, ββ) τη διάχυση καλών πρακτικών,
η) τη σύνταξη εισηγήσεων για την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε σχετικές εκδηλώσεις που οργανώνονται
από συλλόγους και φορείς, καθώς και σε διεθνείς συναντήσεις που αφορούν στην προάσπιση των δικαιωμάτων
των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
θ) την εποπτεία της εφαρμογής: αα) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη σε θέματα εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία, ββ) της διεθνούς σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στον τομέα της εκπαίδευσης,
ι) τη διαμόρφωση στρατηγικών και βέλτιστων πρακτικών για την ισότιμη εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
ια) την ένταξη και τη φοίτηση παιδιών των προσφύγων με αναπηρία που διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας και σε άλλες δομές φιλοξενίας προσφύγων σε συνεργασία με το αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων,
ιβ) την εκπροσώπηση του Υπουργείου στον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης (ΕΦΕΑ) − European Agency for Special Needs & Inclusive Education,
ιγ) τη συνεργασία: αα) με ευρωπαϊκούς φορείς και δίκτυα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της αναπηρίας, των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και της ενταξιακής εκπαίδευσης και ββ) με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για θέματα που αφορούν σε πολιτικές και στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο της διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης στο εκπαιδευτικό αγαθό των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (με ιδιαίτερη έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευσή τους και τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας),
ιδ) την παροχή ειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών με αναπηρία ή/με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο,
ιε) την παροχή υποστήριξης μαθητών με αναπηρία ή/με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο από Σχολικό Νοσηλευτή ή Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό,
ιστ) τη λειτουργία Σχολικών Συνεταιρισμών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,
ιζ) την πρακτική άσκηση των μαθητών στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.),
ιη) τον συντονισμό και την εποπτεία δράσεων μαθητείας για την επαγγελματική εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τον σχεδιασμό δράσεων μετάβασής τους στην αγορά εργασίας,
ιθ) την εύρεση θέσεων μαθητείας σε μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τη διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών μάθησής τους στον χώρο εργασίας, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, άλλων Υπουργείων, με εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, καθώς και με εκπροσώπους της αγοράς εργασίας,
κ) την επιμέλεια της κατάρτισης ειδικού οδηγού για τα θέματα μαθητείας των αποφοίτων Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μαθητευόμενων και των επιχειρήσεων,
κα) την εισήγηση για την επιμόρφωση του προσωπικού περί των θεμάτων σύνδεσης της επαγγελματικής
εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με την αγορά εργασίας,
κβ) την παρακολούθηση, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και οργανισμούς, εργαλείων/μηχανισμών
καταγραφής και τεκμηρίωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, των επαγγελματικών περιγραμμάτων και του
συστήματος πιστωτικών μονάδων και την αξιοποίησή τους, σε συνεργασία με το Τμήμα Α’ της Διεύθυνσης,
σε θέματα σχετικά με τις ειδικότητες, τα προγράμματα σπουδών της μαθητείας και τις υπηρεσίες μετάβασης,
κγ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 42
Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
Το Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού υπάγεται στη
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και είναι αρμόδιο για: α) όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. που υπηρετούν στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) και στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, και ιδίως για το διορισμό μονίμων και την πρόσληψη αναπληρωτών, τις παραιτήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις, τις πειθαρχικές υποθέσεις,
β) κάθε θέμα που αφορά στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ),
γ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Το Προεδρικό Διάταγμα σε PDF

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 307 άρθρα