Αριθμός Αιτήσεων Συμμετοχής για την Προκήρυξη 5ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5ΕΑ/2019

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ  19/21-5-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), η οποία αφορά τη  διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υποβλήθηκαν συνολικά 46 αιτήσεις

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 47 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

1

ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

1

ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

8

ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

9

ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

22

ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ

6

Πηγή

 

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 301 άρθρα