Νόμος 4713/2020 Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Νόμος 4713/2020 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/29-07-2020)

Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 14
Ενισχυτική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων
1. Στο τέλος της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης εντάσσεται και η ενισχυτική διδασκαλία που παρέχεται σε μαθητές της τρίτης (Γ΄) τάξης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), καθώς και της τέταρτης (Δ΄) τάξης των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.), στα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα που δεν περιλαμβάνονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.»
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4368/2016, μετά από την περ. δ΄ προστίθεται περ. ε΄ ως εξής:
«ε) «Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων»: πρόγραμμα διδασκαλίας, για το οποίο είναι αρμόδιες η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σκοπός του προγράμματος, είναι η υποστήριξη και προετοιμασία των μαθητών της τρίτης (Γ΄) τάξης των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων, των Λυκείων Ε.Α.Ε., καθώς και της τέταρτης (Δ΄) τάξης των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα, που έχουν επιλέξει και που δεν περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα ωρολόγια προγράμματα.»
3. Στο άρθρο 26 του ν. 4368/2016 προστίθεται παρ. 15 ως εξής:
«15. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για την κατάρτιση ειδικού ετήσιου προγράμματος υποστήριξης ανά ειδικό μάθημα, καθορίζονται η οργάνωση, η λειτουργία και η υλοποίηση του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων της περ. ε) της παρ. 1, εντός των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.), τα διδακτέα μαθήματα, τα κριτήρια κατανομής και ο αριθμός των μαθητών που συμμετέχουν, οι ώρες διδασκαλίας και τα Σ.Κ.Α.Ε. στα οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος για κάθε σχολικό έτος. Το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων μπορεί να χρηματοδοτείται από ενωσιακούς ή και εθνικούς πόρους. Στο πρόγραμμα απασχολούνται μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 3, 6, 9, 10, 11 και 12.»

Άρθρο 17
Διορισμοί και προσλήψεις εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille και της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.)
Στο άρθρο 7 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), μετά από την παρ. 2 προστίθεται παρ. 2α ως εξής:
«2α. Σε σχολικές μονάδες, στις οποίες φοιτούν τυφλοκωφοί μαθητές, διορίζονται ή προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π., με πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille και πιστοποίηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.).»

 

Το ΦΕΚ σε PDF

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα