Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία

Ολοκληρωμένα σενάρια μάθησης:

Σχεδιασμός ισόπλευρων τριγώνων στο χελωνόκοσμο (Τάξη Ε')
Η συμμετρία των γεωμετρικών σχημάτων στο γεωπίνακα (Τάξη ΣΤ')
Η Βροχούλα, ο Μουντζούρης κι ένα χριστουγεννιάτικο όνειρο (Ανθολόγιο Ε',ΣΤ')
Οι τοιχογραφίες και τα χειρόγραφα κατά τη Βυζαντινή εποχή από τον 4ο- 15ο αιώνα (Τάξη Ε')
Η νησιωτική Ελλάδα, Κυκλάδες (Τάξη Ε')

Θεματική προσέγγιση της ανακύκλωσης (Νηπιαγωγείο-Α΄Δημοτικού)
Θεματική προσέγγιση των 4 εποχών του χρόνου(Προσχολική)
Οικοσυστήματα(Τάξη ΣΤ')

Τα ελληνικά δάση(Τάξεις Δ'-Ε')
Βιβλιοθήκη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (σύνδεση με τους κωδικούς της επιμόρφωσης)