4. Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη κατάληξη να σχηματίσετε παράγωγα ουσιαστικά της α.ε. που να δηλώνουν ό,τι ζητείται στην παρένθεση: 

αρχική   6η ενότητα προηγούμενη επόμενη

παύω > ἡ παῦ- (κατάσταση, ενέργεια)
στρέφω > ἡ στροφ- (ενέργεια)
αὐλέω, αὐλῶ > ὁ αὐλη- (πρόσωπο που ενεργεί)
πέμπω > ὁ πομπ- (πρόσωπο που ενεργεί)
τίκτω > ὁ τοκ- (ενέργεια)
ποιέω, ποιῶ > τὸ ποίη- (αποτέλεσμα ενέργειας)
μηνύω > τὸ μήνυ- (αποτέλεσμα ενέργειας)