Να συμπληρώσετε με τους κατάλληλους τύπους στον ενεστώτα και στον μέλλοντα © Αναστασία Κοτζανάκη word

προηγούμενη Αρχική Ασκήσεις Θεωρία

θερίζω (β' ενικό Μέλλ.)θερί
σπουδάζω (γ' πληθ. Μέλλ.)σπουδά
λήγω (α' πληθ. Μέλλ.)λή
λείπω (β' ενικό Μέλλ.)λεί
τάττω (γ' ενικό Μέλλ.)τά
τρέπω (α' ενικό Μέλλ.)τρέ
πείθω (γ' πληθ. Ενεστ.)πεί
διώκω (α' ενικό Μέλλ.)διώ
γράφω (γ' ενικό Ενεστ.)γρά
κόπτω (γ' πληθ. Μέλλ.)κό