Άσκηση στα ανώμαλα επίθετα άσκηση

προηγούμενη

1. Ἐπαίνου πολλ (ὁ πολύς, ἡ πολλή, τὸ πολύ) ἄξιος ἦν ὁ υἱός.
2. Συμφοραὶ πολλ (ὁ πολύς, ἡ πολλή, τὸ πολύ) τῇ πόλει ἐπέπεσον.
3. Οἱ ποιμένες τρέφουσι πολλ (ὁ πολύς, ἡ πολλή, τὸ πολύ) κύνας.
4. Ἐν τοῖς βαθέσιν ὕδασίν εἰσιν πολλ (ὁ πολύς, ἡ πολλή, τὸ πολύ) ἰχθύες.
5. Βασίλειον τὸν μέγ (ὁ μέγας, ἡ μεγάλη, τὸ μέγα) ἱκετεύσωμεν.
6. Τὸ μὲν ναυτικὸν μεγάλ (ὁ μέγας, ἡ μεγάλη, τὸ μέγα) δαπάναις ἐκπονηθέν.
7. Πρὸς τὰς ναῦς τὰς ἐν τῷ μεγάλ (ὁ μέγας, ἡ μεγάλη, τὸ μέγα) λιμένι ἐναυμάχουν.
8. Ἐξελαύνει ἐπὶ τὸν Χάλον ποταμόν, πλήρη ἰχθύων μεγάλ (ὁ μέγας, ἡ μεγάλη, τὸ μέγα) καὶ πρα (ὁ πρᾶος, ἡ πραεῖα, τὸ πρᾶον).
9. Τις ὑπείληφεν τὸ εἶναι πρά (ὁ πρᾶος, ἡ πραεῖα, τὸ πρᾶον) τοὺς νόμους.
10. Ἡδὺ μὲν γὰρ τὸ τῆς θαλάσσης θέαμα, ὅταν πρα (ὁ πρᾶος, ἡ πραεῖα, τὸ πρᾶον) αὔραις τραχυνομένη τὰ νῶτα...
11. Στέρομαι δ’ οἴκων, στέρομαι παίδων, φροῦδ (ὁ φροῦδος, ἡ φρούδη, τὸ φροῦδον) δ’ ἐλπίδες...


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός