Συμπλήρωσε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του επιθέτου άσκηση

 επόμενη

1. Ἐν καρδίαις πρα (ὁ πρᾶος, γεν. πληθ.) ἀναπαύσεται πνεῦμα Κυρίου.
2. Πρόξενος νεανίας ὤν ἐπεθύμει ὄνομα μέγ (μέγας) καὶ πλοῦτον μέγ (μέγας) καὶ δύναμιν μεγ (μέγας) κτήσασθαι.
3. Πρα (ὁ πρᾶος, δοτ. πληθ.) δ' εἶκε λόγοισ' ἔργοισί τ' ἐπωφελίμοισι .
4. Ἥδε ἡ ἡμέρα κακῶν μεγάλ (μέγας) καὶ πολλ (πολύς) ἄρξει.
5. Διογένης ἔλεγεν ἐν Ἀθήναις οὐκ εἶναι ἀνθρώπους πολλ (πολύς) ἀλλά πλῆθος πολ (πολύς).
6. Ὡς ἀλγῶν πρα (πρᾶος, ουδ. αιτ. πληθ.) φάρμακα βούλεται.
7. Οὐκ ἐν τῷ πολλ (πολύς) το εὖ, ἀλλ' ἐν τῷ εὖ τὸ πολ (πολύς)
8. Τὰ μεγ (μέγας) δῶρα τῆς τύχης φόβον ἔχει.
9. Κλίνας τὴν κεφαλήν, πρα (πρᾶος, θηλ. δοτ. εν.) λέγε φωνῇ.
10. Ἐν χερσὶν μὴ πρα (πρᾶος, θηλ. δοτ. πληθ.) ἀλλὰ σκληραῖς.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός