Να συμπληρωθούν τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τους κατάλληλους τύπους των ανώμαλων παραθετικών άσκηση

1. Ταχεῖς μὲν οἱ πόδες, (ταχύς, συγκρ.) δὲ οἱ ἄνεμοι, (ταχύς, υπερθ.) δ' ὁ νοῦς.
2. Οὐδὲν ἐστι (καλός, συγκρ.) τοῦ βοηθεῖν φίλῳ ἀσθενούντι.
3. Οὐκ ἔστι τοῖς τέκνοις οὐδὲν (ἡδύς, συγκρ.) τῆς μητρός.
4. Ἔχει ἡ τῶν Ἰνδῶν χώρα ἐλέφαντας (μέγας, υπερθ.) καὶ (πολύς, υπερθ.)
5. Ὁ Θερσίτης (κακός, υπερθ.) καὶ (αἰσχρός, υπερθ.) ἦν.
6. Μηδαμοῦ ἀτιμάζειν, ὡς πρῶτον τῶν (καλός, υπερθ.) τοῖς (ἀγαθός, υπερθ.) ἀνδράσιν παραγιγνόμενον


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός