Να συμπληρωθούν τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τους κατάλληλους τύπους των ανώμαλων παραθετικών άσκηση

Ασκήσεις  Αρχική 

1. Ἠναγκάσθη μὲν θεραπεύειν τοὺς (ἐχθρός, υπερθ.)
2. Ἐπὶ τὴν (ἡδύς, υπερθ.) τε καὶ (ῥᾴδιος, υπερθ.) ὁδὸν ἄξω σε.
3. Ἀλλ’ οὔπω (μέγας, συγκρ.) ἔσθ’ ὁ φόβος
4. Λύσανδρος δὲ τὰς (ταχύς, υπερθ.) τῶν νεῶν ἐκέλευσεν.
5. Καὶ ἔτι (πολύς, συγκρ. γεν. πληθ. ) καὶ (καλός, συγκρ. γεν. πληθ. ) ἢ ὅσα ἡμεῖς ἑωράκαμεν.
6. Έμαυτῷ ῥᾳστώνην ἐξηῦρον εἰς τὰς ὁδοὺς τὰς (μακρός, συγκρ.) τῶν ἀναγκαίων.
7. Ἐπὶ πολιτείαν δὲ καὶ νόμων κατασκευὴν τῶν δικαιοτάτων τε καὶ (ἀγαθός, υπερθ.), οὔ τι δι᾽ (ὀλίγος, υπερθ.) θανάτων καὶ φόνων γιγνομένην.