Να γραφτεί ο θετικός βαθμός των παρακάτω επιθέτων άσκηση

Ασκήσεις  Αρχική

τὰ ἥδιστα
ἡ μείζων
ὁ θάττων
ἡ καλλίων
τὰ πλείονα
ἡ λῷστη
ὁ κακίων
τὸ ἔχθιον
τὰ κρείττονα
τὸ μεῖον