Άσκηση στα παραθετικά άσκηση

Ασκήσεις  Αρχική 

1. Οὐδεὶς σοφ (σοφός, υπερθ.) εἰμή ὁ θεός.
2. Οἱ ὀφθαλμοὶ ἀψευδ (ἀψευδής, συγκρ.) μάρτυρες τῶν ὤτων.
3. Δειν (δεινός, υπερθ.) ἐστι τοὺς (κακός, συγκρ.) τῶν (ἀγαθός, συγκρ.) ἄρχειν.
4. Τὸ φυλάξαι τὰ ἀγαθὰ χαλεπ (χαλεπός, συγκρ.) τοῦ κτήσασθαί ἐστι.
5. Ὁ ἄδικος βίος ἐστι (κακός, υπερθ.) βίος.
6. Οὐδεμία ἀνθρωπίνη ἡδονὴ τοῦ θείου ἐγγυτ (ἐγγύς, συγκρ.) δοκεῖ εἶναι ἢ ἡ περὶ τὰς τιμὰς εὐφροσύνη.
7. Τὸ γὰρ ψευδὲς ὄνειδος οὐ περαιτ (πέρα, συγκρ.) τῆς ἀκοῆς ἀφικνεῖται.
8. Μείναντες δὲ ταύτην τὴν ἡμέραν τῇ ἄλλῃ ἐπορεύοντο πρῳαίτ (πρωί, συγκρ.) ἀναστάντες.