Άσκηση στα παραθετικά επιθέτων, μετοχών και επιρρημάτων άσκηση

Ασκήσεις  Αρχική

α) Ἐν τῷ Ἠλυσίῳ πεδίῳ βίον (ῥάδιος, αρσ. υπερθ. αιτ. εν.) καὶ ἥδ (ἡδύς, αρσ. υπερθ. αιτ. εν.) ἄγουσιν οἱ μάκαρες.
β) Ὁ πιστὸς φίλος καὶ ἐν ὀλιγ (ὀλίγος, ουδ. υπερθ., δοτ. πληθ.) καὶ ἐν πλ (πολύς, ουδ. υπερθ., δοτ. πληθ.) πιστός ἐστιν.
γ) Τὸν Σόλωνα βασιλεὺς προθυμ (προθύμως, υπερθ.) καὶ λαμπρ (λαμπρώς, υπερθ.) ἐξένισεν.
δ) Τί ἂν ποιῶν τὸν λοιπὸν βίον εὐδαιμον (εὐδαιμόνως, υπερθ.) διατελέσαιμι;
ε) Καὶ ταῦτα μάλ (μάλα, υπερθ.) πεπονθότας περὶ ἃ μάλ (μάλα, υπερθ.) βούλονται αὐτοί.
στ) Τυγχάνει δ’ ἄρα ὄντα ἐν τούτοις τοῖς πολλοῖς τέτταρ’ ἄττα ῥεύματα, ὧν τὸ μὲν μέγ (μέγας, υπερθ.) καὶ ἐξω (ἔξω, υπερθ.) ῥέον.
ζ) Περιελιχθεὶς δὲ πολλάκις ὑπὸ γῆς ἐμβάλλει κατω (κάτω, υπερθ.) τοῦ Ταρτάρου.