Να κλίνετε την προστακτική ενεστώτα και αορίστου του ρήματος προστάττω

Ασκήσεις  Αρχική επόμενη

 
Ενεστώτας Αόριστος
α' εν. ----
β' εν.πρόσταπρόστα
γ' εν.προσταπροστα
α' πληθ.----
β' πληθπροστάπροστά
γ' πληθπροστα &
προστα
προστα &
προστα