Άσκηση στα ουσιαστικά της α' κλίσης doc

Βρες τις 28 λέξεις που είναι αρσενικά και θηλυκά ουσιαστικά α' κλίσης. Κάποιες από αυτές επαναλαμβάνονται.

Κάνε κλικ πάνω σ' εκείνη τη λέξη που νομίζεις πως είναι ουσιαστικό της α' κλίσης.

Ἀνατροφὴ τῶν νέων ἐν Ἀθήναις.

Ἀνάχαρσις. Τίς ὁ χῶρός ἐστι; τί δ’ ἐν αὐτῷ πράττουσι; τί δὲ θαυμάζουσι καὶ οἱ νέοι ἐν ;
Σόλων. ῾Ο χῶρος γυμνάσιόν ἐστιν· ἐν αὐτῷ θαυμάζουσι καὶ καὶ καὶ . Επαίνου δ’ ἀπολαύουσιν .
Ἀνάχαρσις. Εγώ, ὦ Σόλων, ἐμάνθανον ὅτι σὺ τῶν ἐθίμων εἶ καὶ καὶ . Ἐθέλω οὖν σε διδάσκειν με ὡς περὶ αὐτῶν.
Σόλων. ῾Ημεῖς νομίζομεν· τὴν δ’ παιδαγωγοῖς ἐπιτρέπομεν καὶ πρὸς πόνους ἐθίζομεν . ῞Οτε δ’ ἔφηβοί εἰσι, τοὺς μὲν τοὺς δὲ , τοὺς δὲ τάττομεν. Διδάσκομεν δ’ αὐτοὺς ἀπὸ παιδίων καὶ παρὰ τῶν γεωργῶν λαμβάνομεν · οἱ γὰρ γεωργοὶ τὰ φυτά, ἕως μὲν μικρά ἐστι, φυλάττουσιν, ὅτε δὲ αὐξάνουσι, τοῖς ἀνέμοις ἐπιτρέπουσιν. Οὕτω καὶ ἡμεῖς τοὺς νέους, ἕως μὲν παιδία εἰσί, φυλάττομεν αὐτούς, ὅτε δὲ , παρέχομεν αὐτοῖς · τότε γὰρ οὐκ ἔχουσι κίνδυνον.