Να συμπληρώσετε τους αντίστοιχους τύπους των άλλων χρόνων doc

Ασκήσεις  αρχική 2ο μέρος της άσκησης

 
ενεστώτας παρατατικός μέλλοντας αόριστος
ἀγοράζεις γόραζἀγορά γόρα
διώ ἐδίωκεδιώ δίω
κόπτ κόπτ κόψετε κό
παύ παυπαύ ἔπαυσαν
τρέπομεν τρέπτρέ τρέ