Να συμπληρώσετε τους αντίστοιχους τύπους των άλλων χρόνων doc

 
ενεστώτας παρατατικός μέλλοντας αόριστος
ἀγοράζεις γόραζἀγορά γόρα
διώ ἐδίωκεδιώ δίω
κόπτ κόπτ κόψετε κό
παύ παυπαύ ἔπαυσαν
τρέπομεν τρέπτρέ τρέ