Να γράψετε τα επίθετα στο ίδιο γένος και στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού

επίθετοάλλος αριθμός επίθετοάλλος αριθμός
κράτιστον κράτιστφίλος φίλ
ἀγαθόςἀγαθφίλων φίλ
μέγιστονμέγιστχρήσιμον χρήσιμ
χρηστόςχρηστπαραμόνιμον παραμόνιμ
ἄλλοἄλλπάγχρηστον πάγχρηστ
ἀγαθόςἀγαθπλεῖστα πλεῖστ
παμφωροτάτουπαμφωροτάτπλείστοι πλείστ


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός