Να μεταφερθούν τα δευτερόκλιτα επίθετα στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού

παράσιτοςοἱ παράσιτ, αἱ παράσιτ, τὰ παράσιτ
τοῦ ἱκανοῦτῶν ἱκαν, τῶν ἱκαν, τῶν ἱκαν
παράδοξονοἱ παράδοξ, αἱ παράδοξ, τὰ παράδοξ
τὸν ἄτεκνοντοὺς ἀτέκν, τὰς ἀτέκν, τὰ ἄτεκν
τὸν πλούσιοντοὺς πλουσί, τὰς πλουσί, τὰ πλούσι
ἐπίτομοντοὺς ἐπιτόμ, τὰς ἐπιτόμ, τὰ ἐπίτομ
ἕτοιμοντοὺς ἑτοίμ, τὰς ἑτοίμ, / ἑτοίμ, τὰ ἕτοιμ
ἐλεύθεροντοὺς ἐλευθέρ, τὰς ἐλευθέρ / ἐλευθέρ, τὰ ἐλεύθερ
παράδοξοντοὺς παραδόξ, τὰς παραδόξ, τὰ παράδοξ
ἑτοίμουςτὸν ἔτοιμ, τὴν ἔτοιμ / ἑτοίμ, τὸ ἔτοιμ
τὸ ἀφάρμακτοντοὺς ἀφαρμάκτ, τὰς ἀφαρμάκτ, τὰ ἀφάρμακτ
ὑποβολιμαῖοςοἱ ὑποβολιμαῖ, αἱ ὑποβολιμαῖ, τὰ ὑποβολιμαῖ