Άσκηση στον αόριστο β' ενεργητικής φωνής

Βρες τις 22 λέξεις που είναι τύποι του ενεργητικού β' αόριστου.  doc

Αρχική   Ασκήσεις  επόμενη

Κάνε κλικ πάνω σ' εκείνη τη λέξη που νομίζεις πως είναι τύπος του ενεργητικού β' αόριστου.

Λέων καὶ ἀλώπηξ.

Λέων 1 λαγωῷ καθεύδοντι τοῦτον ἐβούλετο . Μεταξὺ δ’ ἔλαφον ἐκεῖνον ἀπέλυσε καὶ τῆ ἐλάφῳ · ἐνόμιζε γὰρ πλείονα τροφὴν ἕξειν, ἐὰν τὴν ἔλαφον . Ὁ μὲν οὖν λαγωὸς ἀκούσας τῶν ψόφων2 · ὁ δὲ λέων τῆ ἐλάφῳ καὶ 3 οὐχ οἷός τ’ ἦν ταύτην . Διὸ ταύτην ἐπὶ τὸν λαγωὸν λογιζόμενος· « τὸν λαγωόν· ἱκανόν μοί ἐστιν ἐν τῷ παρόντι οὗτος». Επεὶ δ’ ὅμως τὸν λαγωὸν οὐχ , · «Δίκαια , ὅτι ⁴ καὶ τὴν ἐν χερσὶ βορὰν⁵ ἀπολέσας». Ἀλώπηξ δὲ αὐτῷ· « ὡς ἄφρων εἷ· τὸ γὰρ ὑπάρχον ἀγαθὸν ⁶ ἐπὶ ἀβεβαίαν ἐλπίδα ».
Σημειώσεις: 1. συναντώ, 2. θόρυβος, κρότος, 3. κουράζομαι, 4. ἔλαθον ἀπολέσας: χωρίς να καταλάβω έχασα, 5. λεία, 6. περιορῶ: περιφρονώ