Να συμπληρωθεί ο πίνακας στις άλλες εγκλίσεις του ενεργητικού αόριστου β' doc

Ασκήσεις  αρχική  επόμενη άσκηση

Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική
ἤγαγον ἀγάγ ἀγάγ ---
ἥμαρτεςἁμάρτ ἁμάρτ ἅμαρτ
ἔβαλεβάλ βάλ βαλ
ἤλθομενἔλθ ἔλθ ---
ἐλάβετελάβ λάβ λάβ
εἶδονἴδ ἴδ ἰδ