Να συμπληρωθεί ο πίνακας στις άλλες εγκλίσεις του ενεργητικού αόριστου β'  doc

Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική
ἔλαθον λάθ λάθ

---

εἶπεςεἴπ εἴπ εἰπ
ἔλιπελίπ λίπ λιπ
ἐπάθομενπάθ πάθ

---

ἐπέσετεπέσ πέσ πέσ
ἤγαγονἀγάγ ἀγάγ ἀγαγ