Να συμπληρωθεί ο πίνακας στις άλλες εγκλίσεις του Μέσου αόριστου β'  doc

Ασκήσεις  αρχική  προηγούμενη άσκηση

ΟριστικήΥποτακτική ΕυκτικήΠροστακτική
ἐπελαθόμην ἐπιλάθ ἐπιλαθ ---
ἐτράπουτράπ τράπ τραπ
ἐλίπετολίπ λίπ λιπ
ἐπυθόμεθαπυθ πυθ ---
ἐλάβεσθελάβ λάβ λάβ
ᾔσθοντοαἴσθ αἴσθ αἰσθ