Άσκηση στα παραθετικά των επιθέτων και επιρρημάτων (β') άσκηση

Βρες τις 14 λέξεις που είναι παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων

Αρχική   Ασκήσεις  προηγούμενη

Κάνε κλικ πάνω σ' εκείνη τη λέξη που νομίζεις πως είναι παραθετικό επιθέτου ή επιρρήματος

Κροῖσος καὶ Σόλων.

Κροῖσος δὲ λέγει τὸ δεύτερον. «Ἐγὼ οὔκ εἰμι τῶν ἄλλων;» Σόλων δ’ ἀποκρίνεται· « Οὐχ 1 τούτων μακαρίζω Τέλλον τὸν Ἀθηναῖον. Τούτῳ παῖδες ἦσαν καὶ τελευτὴ τοῦ βίου ἦν αὐτῷ · στρατεύσας γὰρ ἐπὶ Μεγαρέας ἀποθνῄσκει. Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι δημοσίᾳ θάπτουσι τοῦτον καὶ οὐδένα ἐν τιμῆ εἶχον».
Ἐπὶ τούτῳ τῷ λόγῳ εἷχεν2 ὁ βασιλεὺς ἢ . Διὸ λέγει· «῏Ω ξένε Ἀθηναῖε, ἐγὼ δ’ οὐδενός εἰμι , οὐδ’ ; » Ὁ δὲ Σόλων λέγει· «῏Ω βασιλεῦ, πλοῦτον μὲν ἔχεις καὶ δύναμιν τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, δ’ ὅμως τύχαι τῷ ἀνθρώπῳ γίγνονται μέχρι τῆς τελευτῆς. Ὁ θάνατος δὲ μόνον ἐλέγχει ταύτας παντὸς ἄλλου. Ἐὰν μέχρι τέλους τοῦ βίου διάγῃς, τότε καὶ σὲ λέξω εὐδαίμονα».
Σημειώσεις: 1. λιγότερο, 2. χαλεπῶς ἔχω = στεναχωριέμαι