Δήλωσε πόσες φορές έκανε στο παρελθόν το υποκείμενο την πράξη
(μία φορά ή πολλές φορές) doc

αρχική  ασκήσεις   επόμενη

© Εύη Διαμαντίδου, φιλόλογος-γλωσσολόγος
Πρόταση μία φορά - πολλές φορές
Πρωταγόρας ἐδίδασκε τὴν ἀρετήν.
Ἠγόρασα πολλά.
Οἱ πολέμιοι ἒλυσαν τὰς σπονδάς.
Ἐτόξευες τὸν λέοντα.
Ὠνόμασα τὸν παῖδα Ἀλέξανδρο.
Ἐθύομεν τοῖς θεοῖς.
Ἒβλαψας τὴν σὴν μητέρα;
Οὐκ ἒπεισαν τὸν Σωκράτη.