Πιστεύεις ότι η πράξη που δηλώνει το ρήμα γίνεται τώρα ή θα γίνει μελλοντικά;

Επίλεξε "τώρα" ή "σε λίγο/αύριο" για κάθε πρόταση. doc

Πρόταση "τώρα" - "σε λίγο/αύριο"
Πείθομεν τόν πατέρα
Παιδεύσετε τά τέκνα.
Ἡμεῖς γράψομεν πέντε ἐπιστολάς.
Σοφοκλής ἀγοράζει τούτους τους καρπούς;
Κινδυνεύσουσι τά μέγιστα.
Φυλάξετε τά ἱερά.
Οὐ φονεύσεις!
Πράττεις πράξεις χειρίστας.
Πέμψω τόν ἀγγελιαφόρο.
Οὐ φέρει καρπόν.