Ποιος κάνει τις πράξεις που δηλώνουν τα ρήματα; doc

Δήλωσε τα κατάλληλα πρόσωπα για την κάθε πρόταση.

© Εύη Διαμαντίδου, φιλόλογος-γλωσσολόγος
Πρόταση Ἡ Ἑλένη - Ἐγώ καί ἡ Ἑλένη - Οἱ Φελλόποδες
Παρέχουσι
ἒχει
πλέομεν
βαδίζουσι
θαυμάσει
ψέγει
φθείρομεν
παιδεύσουσι