1η άσκηση στα συμφωνόληκτα τριτόκλιτα επίθετα.
Συμπλήρωσε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του επιθέτου άσκηση

1. Περικλῆς ἦν γένους εὐκλε (εὐκλεὴς).
2. Ὁ τῶν Ἀθηναίων δῆμος ἐπίστευε πολλάκις τοῖς ἄφρο (ἄφρων) ῥήτορσι.
3. Εὑρήσεις τοὺς μὲν ἄφρον (ἄφρων) πολλούς, τοὺς δὲ ἐλεήμ (ἐλεήμων) σπανίους.
4. Ὡς χαρ (χαρίεις) ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος ᾖ.
5. Τοὺς ὑπέρφ (ὑπέρφρων) νεανίας ὁ χρόνος ποιήσει σώφρ (σώφρων).
6. Πολλάκις οἱ πλούσιοι θυμὸν οὐκ ἐλεήμ (ἐλεήμων) οὐκ ἔχουσι.
7. Λέγουσιν τινὲς τὰς λευκὰς ὄρνιθας τῶν μελαιν (μέλας) ἡδίους εἶναι μᾶλλον.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός