3η άσκηση στα συμφωνόληκτα τριτόκλιτα επίθετα. 
Συμπλήρωσε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του επιθέτου άσκηση

1. Τὸ γενόμενον ἀσφαλ (ἀσφαλής), τὸ μέλλον ἀσαφ (ἀσαφής).
2. Εὐδαίμων ἐστὶν ὁ τὸ μὲν σῶμα ὑγι (ὑγιής), τὴν δὲ ψυχὴν εὐπαίδευτος.
3. Κοινὸς π (πᾶς, αρσ. δοτ. πληθ.) ὁ θάνατος.
4. Ἀρχὴ ἥμισυ τοῦ παντ (πᾶς, ουδ. γεν. ενικού ).
5. Λέγων τὰ ἀληθ (ἀληθής) οὐ σφάλλει ποτέ.
6. Ἄφρ (ἄφρων, αρσ. δοτ. πληθ.) ἀνθρώποις ἡ γλῶττα προτρέχει τῆς διανοίας.
7. Οὐκ ἐξάγουσι καρπὸν οἱ ψευδ (ψευδής) λόγοι.
8. Οἱ Σπαρτιᾶται εὐδαίμ (εὐδαίμων, αρσ. αιτ. πληθ.) ἑαυτοὺς ἐλογίζοντο.
9. Τῷ εὐγεν (εὐγενής) παιδὶ τιμὴ προσήκει.
10. Τοῖς ἐπιμελ (ἐπιμελής) ἀνθρώποις π (πᾶς) δοῦλα γίγνεται.© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτιισμός