3η άσκηση στα συμφωνόληκτα τριτόκλιτα επίθετα. 
Συμπλήρωσε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του επιθέτου άσκηση

Ασκήσεις  αρχική
1. Τὸ γενόμενον ἀσφαλ (ἀσφαλὴς), τὸ μέλλον ἀσαφ (ἀσαφὴς).
2. Εὐδαίμων ἐστὶν ὁ τὸ μὲν σῶμα ὑγι (ὑγιὴς), τὴν δὲ ψυχὴν εὐπαίδευτος.
3. Κοινὸς π (πᾶς, αρσ. δοτ. πληθ.) ὁ θάνατος.
4. Ἀρχὴ ἥμισυ τοῦ παντ (πᾶς, ουδ. γεν. ενικού ).
5. Λέγων τὰ ἀληθ (ἀληθὴς) οὐ σφάλλει ποτέ.
6. Ἄφρ (ἄφρων, αρσ. δοτ. πληθ.) ἀνθρώποις ἡ γλῶττα προτρέχει τῆς διανοίας.
7. Οὐκ ἐξάγουσι καρπὸν οἱ ψευδ (ψευδής) λόγοι.
8. Οἱ Σπαρτιᾶται εὐδαίμ (εὐδαίμων, αρσ. αιτ. πληθ.) ἑαυτοὺς ἐλογίζοντο.
9. Τῷ εὐγεν (εὐγενής) παιδὶ τιμὴ προσήκει.
10. Τοῖς ἐπιμελ (ἐπιμελὴς) ἀνθρώποις π (πᾶς) δοῦλα γίγνεται.