Να συμπληρώσετε τα κενά με την κατάλληλη λέξη από αυτές που σας δίνονται στο πλαίσιο, αφού τις προσαρμόσετε στην κατάλληλη πτώση και - στην περίπτωση των επιθέτων – στο κατάλληλο γένος:

προηγούμενη αρχική  10η ενότητα 

Διάλεξε την κατάλληλη απάντηση από την αναδυόμενη λίστα
α. Οι αντωνυμίες που φανερώνουν τον κτήτορα ονομάζονται αντωνυμίες.
β. Τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη σύνταξης εθνικού .
γ. Θεωρούσε σπουδαιότερο του το υπερπολυτελές αυτοκίνητό του.
δ. Μετά από πολλά χρόνια σκληρής προσπάθειας τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να αντιμετωπίζει τα προβλήματα αποτελεσματικά.