Άσκηση στα ουσιαστικά της α' κλίσης κατέβασε την άσκηση

1. Συνεβούλευε δὲ αὐτοῖς μὴ χρῆσθαι τῇ ἀδικί (ἀδικία) μήτε τῇ διαβολ (διαβολή).
2. Ἔλεγε τὴν σωφροσύν (σωφροσύνη), εἶναι τὴν αἰτί (αἰτία) τῆς εὐδαιμονί (εὐδαιμονία).
3. Πείθου, ὦ ναῦτ (ναύτης) τῷ κυβερνήτ (κυβερνήτης).
4. Ἐν ταῖς θαλ (θάλασσα) ζῶσι θαυμαστὰ ὄντα.
5. Ἔνεμον τὰ ποίμνια ἐν ταῖς νομ (νομή).
6. Αἱ ἐπιγραφ (ἐπιγραφὴ) ὑπομιμνήσκουσιν τὰς νίκ (νίκη)
7. Θαυμάζομεν τοὺς ἀγαθούς πολίτ (πολίτης)
8. Τὰς ἡδον (ἡδονὴ) θήρευε τὰς μετὰ δόξ (δόξα)
9. Ὁρῶ τοὺς λοχί (λοχίας) μετὰ τοῦ ταμί (ταμίας)
10. Οἱ μαθητ (μαθητὴς) ἔλεγον τὴν ἀλήθει (ἀλήθεια)
11. Οἰ ὁπλῖτ (ὁπλίτης), ἔφερον τοὺς τραυματί (τραυματίας)