Γράψε τους τύπους των πρωτόκλιτων ουσιαστικών (σύγκριση με τα νέα ελληνικά) doc

κύριε διευθυντή κύριε διευθυντ
τα όπλα του λοχία τὰ ὅπλα τοῦ λοχ
κύριοι δικαστές κύριοι δικαστ
προτεραιότητα στον πολίτη προτεραιότητα τῷ πολίτ
τους μαθητές τοὺς μαθητ
τα γραφεία των καθηγητώντα γραφεία τῶν καθηγητ
της ελληνικής γλώσσας τῆς ἑλληνικῆς γλώσσ
της εθνικής τράπεζας της εθνικής τραπέζ
οι αθάνατες ψυχές αἱ ἀθάνατοι ψυχ
της πρώτης χώρας τῆς πρώτης χώρ