Άσκηση στην α' και β' κλίση (Αισώπου μύθοι, Χελιδόνι και φίδι) άσκηση
Ξένη χελιδὼν ἡ τοῖς ἀνθρώπ (ἄνθρωπος, δοτ. πληθ.) συνοικοῦσα ἐν δικαστηρ (δικαστήριον, δοτ. εν.) τὴν καλι (καλιά, αιτ. εν.) ἑαυτῆς ἔπηξεν ἐν δικαστηρί (δικαστήριον, γεν. εν.) τοίχ, (τοῖχος, δοτ. εν.) κἀκεῖσε νεοσσ (νεοσσός, γεν. πληθ.) ἑπτά γίνεται μήτηρ. Ὄφις δὲ ἐκ τρώγλ (τρώγλη, γεν. εν.) συρεὶς πάντας νεοσσ (νεοσσός, αιτ. πληθ.) κατέφαγεν. Ἡ δὲ χελιδὼν θρηνοῦσα· Οἴμοι, ἔλεγεν, ὅτι ἔνθα πάντες δικαιοῦνται, ἐγὼ ἠδικήθην.
Τοὺς ἀδίκῳ γνώμ (γνώμη, δοτ. εν.) τυραννοῦντας τοὺς πέλας ἐν παραβάσει νόμ (νόμος, γεν. εν.) ὁ μῦθος ἐλέγχει.