Άσκηση σχηματισμού των ρημάτων στο γ' εν. αόριστου μέσης φωνής doc

 
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ γ' εν.
ΑΠΑΛΛΑΤΤΟΜΑΙ ΑΠΛΛΑΑΤΟ
ΕΡΙΖΟΜΑΙ ΡΙΑΤΟ
ΟΙΚΙΖΟΜΑΙ ΚΙΑΤΟ
ΑΝΑΓΟΡΕΥΟΜΑΙ ΑΝΓΟΡΕΥΑΤΟ
ΦΥΛΑΤΤΟΜΑΙ ΦΥΛΑΑΤΟ
ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΟΜΑΙ ΣΥΝΘΡΟΙΑΤΟ