Να σχηματίσεις τον Αόριστο των παρακάτω ρημάτων doc

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΩ ΘΕΡΑΠΕΥ
ΚΩΛΥΩ ΚΩΛΥ
ΑΜΕΙΒΩ ΜΕΙ
ΓΡΑΦΩ ΓΡΑ
ΣΤΡΕΦΩ ΣΤΡΕ
ΠΛΕΚΩ ΠΛΕ
ΤΑΤΤΩ ΤΑ
ΟΝΟΜΑΖΩ ΝΟΜΑ
ΡΙΠΤΩ ΡΙ
ΚΡΥΠΤΩ ΚΡΥ