Να σχηματίσεις τον Αόριστο των παρακάτω ρημάτων doc

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΦΥΛΑΤΤΩ ΦΥΛΑ
ΔΙΑΦΥΛΑΤΤΩ ΦΥΛΑ
ΑΓΟΡΕΥΩΓΟΡΕΥ
ΑΝΑΓΟΡΕΥΩΓΟΡΕΥ
ΑΘΡΟΙΖΩΘΡΟΙ
ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΩΘΡΟΙ
ΗΓΕΜΟΝΕΥΩΓΕΜΟΝΕΥ
ΚΟΛΑΚΕΥΩΚΟΛΑΚΕΥ
ΥΠΕΡΚΟΛΑΚΕΥΩΚΟΛΑΚΕΥ
ΙΔΡΥΩΔΡΥ