Να σχηματίσεις τον Αόριστο των παρακάτω ρημάτων doc

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΥΒΡΙΖΩ ΒΡΙΑ
ΒΡΙΘΩ ΒΡΙΑ
ΠΝΙΓΩ ΠΝΙΑ
ΙΑΥΩ ΑΥΑ
ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΖΩ ΥΔΑΙΜΟΝΙΑ
ΕΔΡΑΖΩ ΔΡΑΑ
ΟΙΚΙΖΩ ΚΙΑ
ΤΗΚΩ ΤΗΑ
ΙΚΕΤΕΥΩ ΚΕΤΕΥΑ
ΨΕΥΔΩ ΨΕΥΑ