Να σχηματίσεις τον Αόριστο των παρακάτω ρημάτων doc

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΛΑΜΠΩ ΛΑΜΑ
ΕΡΕΙΔΩ ΡΕΙΑ
ΚΛΩΘΩ ΚΛΩΑ
ΒΡΕΧΩ ΒΡΕΑ
ΣΤΙΛΒΩ ΣΤΙΛΑ
ΑΡΔΩ ΡΑ
ΑΓΧΩ ΓΑ
ΕΛΕΓΧΩ ΛΕΓΑ
ΟΙΜΩΖΩ ΜΩΑ
ΟΔΕΥΩ ΔΕΥΑ