Να γραφτούν οι τύποι της οριστικής του ενεστώτα, παρατατικού και μέλλοντα του ρ. εἰμί  άσκηση

Ασκήσεις  Αρχική επόμενη

Ἵππαρχος δὲ καὶ Θεσσαλὸς ἀδελφοὶ (γ' πληθ. παρατατικού)
ἐγὼ μὲν (α' εν. μέλλοντα) ὁ ἐξηπατηκὼς εἷς
(γ' εν. μέλλοντα) δ’ ὁ λόγος ἐπὶ παραδείγματος
κρείττων (γ' εν. παρατατικού) ὁ ἀγὼν μὴ γεγενημένος
οὐ γὰρ ἔτι φίλοι (γ' πληθ. ενεστώτα)
ὦ Ἐρατόσθενες, εἴπερ (β' εν. παρατατικού) χρηστός...
οὐκ ἐν τῇ Ἑλλάδι (β' πληθ. ενεστώτα)
καὶ τότε μὲν δὴ περὶ τῆς Κύρου βασιλείας ἄνδρες (β' πληθ. παρατατικού) ἀγαθοί·
ἀσθενεῖς δ’ (α' πληθ. μέλλοντα) συμμάχων ἀποροῦντες
καλὸν δ’ (γ' εν. ενεστώτα) καὶ τὰς ξενικὰς ἀρετὰς μιμεῖσθαι