Να γραφτούν οι τύποι της οριστικής του ενεστώτα, παρατατικού και μέλλοντα του ρ. εἰμί άσκηση

προηγούμενη Ασκήσεις  Αρχική

οἱ μὲν νέοι (ενεστώτας) γὰρ ἀνδρεῖοι
Οὐ γὰρ δὴ σύ γ’ (παρατατικός) ναυβάτης
καί μοι ὑμεῖς τούτων μάρτυρές (ενεστώτας)
ἐὰν δὲ νῦν ἀπολώμεθα, δῆλον ὅτι οὐδέποτε χρήσιμοι ἔτι (μέλλοντας)
οὗτος ἀπαίδευτος ἄνθρωπός (ενεστώτας).
ἡγεμὼν μὲν (παρατατικός) γυνὴ
σὺ κατεστραμμένος (μέλλοντας) Θήβας
τούτων ὑμεῖς ὥσπερ πρόσθεν κύριοι (μέλλοντας)
ἡμεῖς μὲν ἐν θυσίαις (παρατατικός) τότε
σύ τε γὰρ Ἕλλην (ενεστώτας)