Συμπλήρωσε τα ρήματα με τις σωστές καταλήξεις του ενεστώτα doc

Διάλεξε τη σωστή απάντηση από την αναδυόμενη λίστα
1Ἀθηναῖοι πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύ
2 Πολύζηλος ἀπὸ ἀλφιτοποιίας ἑαυτὸν τρέφ
3Πόθος λαμβάν Ἀλέξανδρον τὴν ἅμαξαν ἰδεῖν τὴν Γορδίου
4Τὸν δὴ βίον, ὦ Σώκρατες, ἀκού μὲν τὸν τῶν ἐπὶ Κρόνου
5Ὅσοι δὲ μὴ εὖ αὐτὸ ποιοῦσιν ἁμαρτάν
6Τὴν πόλιν τιμᾶτε καὶ τοὺς κακοὺς ἀτιμάζ


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός