Συμπλήρωσε τα ρήματα με τις σωστές καταλήξεις του ενεστώτα doc

Διάλεξε τη σωστή απάντηση από την αναδυόμενη λίστα
1ἡ γνώμη κακῶν πάντα παιδεύ κακούς.
2 ὅτε δ’ ὑμεῖς τἆλλα πάντ’ ἄμεινον ἐκείνων πράττ
3οὗτοι δὲ τοὺς συνόντας μάλιστα βλάπτ
4τούτους δὲ ἡ προσήκουσα μοῖρα ῥίπτ εἰς τὸν Τάρταρον
5ὁ δ’ ἐμὸς παῖς βαλών καταβάλλ τὴν ἄρκτον
6Ἡμεῖς τὰς σπονδὰς λύ


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός