Σχημάτισε τις καταλήξεις του υπερσυντέλικου μέσης φωνής του ρ. πείθομαι 

προηγούμενη  Ασκήσεις  Αρχική

πείθομαι

ἐπεπεί
ἐπέπει
ἐπέπει
ἐπεπεί
ἐπέπει
πεπεισμένοι