Σχημάτισε τις καταλήξεις του υπερσυντέλικου μέσης φωνής του ρ. πείθομαι

πείθομαι

ἐπεπεί
ἐπέπει
ἐπέπει
ἐπεπεί
ἐπέπει
πεπεισμένοι