Σχημάτισε τις καταλήξεις του υπερσυντέλικου μέσης φωνής του ρ. γράφομαι

γράφομαι

ἐγεγρά
ἐγέγρα
ἐγέγρα
ἐγεγρά
ἐγέγρα
γεγραμμένοι