Σχημάτισε τον μέλλοντα των ρημάτων doc

   Ασκήσεις  Αρχική  

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΡΔΩΑΡΩ
ΤΕΡΠΩΤΕΡΩ
ΠΝΙΓΩΠΝΙΩ
ΑΓΧΩΑΓΩ
ΑΛΕΙΦΩ ΑΛΕΙΩ
ΨΕΥΔΩΨΕΥΩ
ΒΡΙΘΩΒΡΙΩ
ΣΤΡΕΦΩ ΣΤΡΕΩ
ΔΡΕΠΩΔΡΕΩ
ΠΕΡΘΩΠΕΡΩ