Σχημάτισε τον μέλλοντα των ρημάτων doc

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΜΕΛΓΩ ΑΜΕΛΩ
ΛΑΜΠΩΛΑΜΩ
ΤΡΕΠΩΤΡΕΩ
ΠΑΡΑΓΩ ΠΑΡΑΩ
ΕΡΕΙΔΩ ΕΡΕΙΩ
ΚΛΩΘΩΚΛΩΩ
ΒΡΕΧΩΒΡΕΩ
ΣΤΙΛΒΩ ΣΤΙΛΩ
ΣΠΕΥΔΩ ΣΠΕΥΩ
ΤΗΚΩΤΗΩ